Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
 
 
 
 
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
 
 

 

กำหนดการสอบไล่ 2566

ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

กำหนดการสอบไล่ 2565
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2564
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2563
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2562
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2561
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2560
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ 2559
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค2 /58
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/58
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/57

ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/57
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/56
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/2556

ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

กำหนดการสอบไล่ ภาคปลาย/2555
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 14-Nov-2023 10:01 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง