|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
line decor
line decor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แนวปฏิบัติ
- ขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบทดแทน
- เกณฑ์การตัดสินผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
- แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแผนการศึกษา
- เกณฑ์การตัดสินผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ
- การขอสำเร็จการศึกษาป.โท/ป.เอก
- แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
  ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ
- ระเบียบมหาวิทยาลัย การสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564
- ประกาศเรื่องการจัดอบรมเข้มพิเศษ IntensiveEnglishCourse
- ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2566
- ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2553
- ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2560
- การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
- ประกาศค่าธรรมเนียมป.เอก
- ประกาศค่าธรรมเนียมป.โท
- ประกาศค่าธรรมเนียมป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ.2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
- ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษาทดลองเรียนเป็นสามัญ
- ประกาศ เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา ปริญญาโท ฉบับใหม่ 2554
- ประกาศ เรื่อง เงินค่าบำรุง ป.บัณฑิตหลักสูตร ฉบับใหม่ 2554
- ประกาศ การคืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาขอลาออก
- ประกาศ ยกเว้นค่าวัสดุลงทะเบียนเรียนซ้ำ ป.หลักสูตร
- ประกาศ เรื่อง การจัดสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนหลักสูตร แขนงวิชาหรือวิชาเอก
- ประกาศ เรื่อง การลาพัก และการคืนสถานภาพ
- อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
  มาตรฐานการบริการ
- มาตรฐานระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนงานวิจัยฯทางเว็บไซต์
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบทาง SMS ชุดวิชาระดับปริญญาเอก
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานการแจ้งตอบรับการลงทะเบียนเรียน
- มาตรฐานแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา ป.โท
- มาตรฐานแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาป.เอก
- มาตรฐานการแจ้งผลการประเมินชุดวิชา
- มาตรฐานบริการรับลงทะเบียนเรียน
- มาตรฐานการดำเนินการตามคำร้องฯ
- มาตรฐานระยะเชิญกรรมการสอบปกป้องฯ
- มาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกความก้าวหน้าวันประกาศผลสอบรายชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 
  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 18-Jan-2024 4:57 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง