|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

แบบฟอร์มต่างๆ
ลำดับที่
ชื่อแบบฟอร์ม
ชื่อย่อ
download form
  1 แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท , ป. บัณฑิตหลักสูตร ฯ และ ป.บัณฑิตทางการบริหารลงทะเบียนเรียนและลาพักการศึกษา
   1.1  แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าลาพักการศึกษาผ่านศูนย์วิทยพัฒนา
  1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนชำระผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (นศ.ป.โท และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
-
  1.1.2 แบบฟอร์มลาพักการศึกษาชำระผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (นศ.ป.โท และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
-
  1.1.3 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
-
    1.2  แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าลาพักการศึกษาผ่าน มสธ. อาคารบริการ 1 ชั้น 1
  1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ชำระผ่านหน่วยบริการบัณฑิตศึกษา (นศ.ป.โท และ ป.บัณฑิต)
-
  1.2.2 แบบฟอร์มลาพั ชำระผ่านหน่วยบริการบัณฑิตศึกษา
-
       
    1.3  แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าลาพักการศึกษาทาง pay at post
  1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนรียน/ลาพักทาง pay at post (นศ.เก่า ป.โท และ ป.บัณฑิตทางการบริหาร)
-
  1.3.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทาง pay at post ( ป.หลักสูตรและการสอน )
-
  1.3.3 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post
-
    1.4  แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ค่าลาพักการศึกษาทางธนาคาร
  1.4.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทางธนาคาร (นศ.ป.โท และ ป.บัณฑิตทางการบริหาร)
-
  1.4.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทางธนาคาร ( ป.หลักสูตรและการสอน)
-
       
1.5
การลงทะเบียน/ลาพักการศึกษา ผ่าน Application ของธนาคาร (KTB-Next /SCB-Easy/Krungsri-KMA)    
       
  2 แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับ ป. เอก
    2.1   แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านศูนย์วิทยพัฒนา (นศ.ป.เอก)
  2.1.1 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้อง
-
  2.1.2 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั นศ.เก่า
-
 

2.1.3 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั นศ.ใหม่

-
     2.2   แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน มสธ. อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (นศ.ป.เอก)
  2.2.1 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั นศ.เก่า
-
 

2.2.2 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพั

-
       
     2.3    แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียนทาง pay at post (นศ.ป.เอก)
  2.3.1 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั นศ.เก่า
-
  2.3.2 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั นศ.ใหม่
-
  2.3.3 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post
-
       
     2.4   แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนทางธนาคาร (นศ.ป.เอก)
2.4.1 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ลาพั
-
       
  3 แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมคำร้อง ผ่าน Application Krungthai NEXT
3.1

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post

-
Download Form
3.2
ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์ชำระผ่าน ktb-next)
มสธ. บ7
3.3
คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
มสธ. บ8
3.4
ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์)
-
Download Form
3.5
ใบคำร้องขอใบรายงานผลและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
มสธ. บ10
3.6
ใบคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา
มสธ. บ11
Download Form
3.7
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียยนเรียน
มสธ. บ11-1
3.8
ใบคำร้องขอขี้นทะเบียนมหาบัณฑิต
มสธ. บ16
3.9
ใบคำร้องขอโอนชุดจากการเทียบงานรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (จากสถาบันการศึกษาอื่น)
มสธ. บ18
3.10
ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (จาก มสธ.)
มสธ. บ19
3.11
ใบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤษภาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤศจิกายน )
มสธ. บ25
3.12

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
(ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาออนไลนชำระผ่าน ktb-next)

มสธ. บ26
3.13
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ/ ใบรายงานผลการเรียน
มสธ. บ29
3.14

ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพหลังการสอบปกป้อง วพ./ IS/ ดพ.

มสธ. บ31
Download Form
3.15

ใบคำร้องขอเทียบงานรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เทียบความรู้/ประสบการณ์

มสธ. บ32
Download Form
3.16
ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา (ยื่นคำร้องภายใน 15 วัน หลังทราบแกรดทางเว็บไซต์)
มสธ. บ33
3.17
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤษภาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤศจิกายน )
มสธ. บ38
3.18
ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตร(ภาคการศึกษาที่ 1 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤษภาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นคำร้องภายใน 30 พฤศจิกายน )
มสธ. บ 39
3.19
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (หากสงสัยติดต่อ 02504-7568-9)
มสธ. บ 51
3.20

แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ (หากสงสัยติดต่อ 02504-7568-9)

มสธ. บ 52จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th