|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor
 
 
 
 
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
 
 

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

2564

 

2563

 

2562


2561

2560

 


1. เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
2. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 

-------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย เงินค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ประกาศว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐานปริญญาเอก


แบบฟอร์มการลงทะเบียน
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 28-Jun-2021 2:33 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง