สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 1/2566
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10201 ประวัติศาสตร์ไทย
14 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
15 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
16 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
17 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
18 12306 วรรณคดีไทย
19 12313 ท้องถิ่นไทย
20 12407 แนวคิดไทย
21 12410 ลักษณะภาษาไทย
22 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
23 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
24 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
25 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
26 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
28 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล
29 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
30 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงานสารสนเทศ
31 13421 การจัดการงานสำนักงาน
32 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
33 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
34 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
35 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
36 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
37 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
38 21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
39 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
40 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
41 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
42 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
43 21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
44 22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
45 23304 โรงเรียนกับชุมชน
46 25302 หลักและระบบงานแนะแนวการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
47 25304 การแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
48 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
49 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
50 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
51 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
52 26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
53 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
54 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
55 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
56 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
58 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
59 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
60 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
61 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
62 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
63 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
64 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
65 52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
66 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
67 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
68 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
69 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
70 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
71 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
72 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
73 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
74 70324 อนามัยครอบครัว
75 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
76 70433 พัฒนาที่อยู่อาสัย
77 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
78 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
79 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
80 71202 โภชนาการมนุษย์
81 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
82 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
83 71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
84 71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
85 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
86 72201 ครอบครัวศึกษา
87 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
88 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
89 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
90 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
91 90201 การจัดการฟาร์ม
92 90204 พื้นฐานการเกษตรทรัพากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
93 90305 การผลิตสัตว์
94 90307 การผลิตพืช
95 90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
96 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
97 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
98 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
99 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
100 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
101 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
102 91427 การป่าไม้ชุมชน
103 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
104 91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
105 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
106 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตร
107 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
108 92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
109 92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
110 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
111 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
112 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
113 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
114 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
115 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
116 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
117 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
118 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
119 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
120 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
121 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
122 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
123 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
125 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
126 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
127 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
128 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
129 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
130 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
131 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
132 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
133 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
134 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
135 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
136 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
137 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
138 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
139 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
140 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
141 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
142 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1