สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณและธุรการ งานงบประมาณ งานแผน งานพัสดุ งานบุคคล งานบริการรับส่งไปรษณีย์ งานอาคารสถานที่ งานประชุม งานประกันคุณภาพ งานควบคุมภายใน และงานประสานบริการอำนวยความสะดวก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์/ฝ่ายใดในสำนักทะเบียนและวัดผลโดยเฉพาะ ซึ่งสำนักงานเลขานุการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 2 งานดังนี้

1. งานอำนวยการ
2. งานบริหารทั่วไป

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1