สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา (หน่วยคำร้องเดิม) มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการให้บริการนักศึกษาในการรับคำร้องต่างๆ การให้บริการสารสนเทศและให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย email webboard เป็นต้น การจัดระบบข้อมูลสถิติทะเบียนนักศึกษา การประสานงานการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ซึ่งศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 งานดังนี้

1. งานบริการให้คำปรึกษา
2. งานบริการสารสนเทศ
3. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบปฏิบัติการงานทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1