สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 3/2565
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
14 10202 การอ่านภาษาไทย
15 10203 พฤติกรรมมนุษย์
16 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
17 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
18 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
19 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
20 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22 11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
23 11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
24 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
25 12302 เศรษฐกิจไทย
26 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
27 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
28 12310 วิถีไทย
29 12311 โลกทัศน์ไทย
30 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
31 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
32 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
33 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
34 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
35 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
36 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
37 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
38 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
39 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
40 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
41 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
42 20201 พัฒนศึกษา
43 20202 วิทยาการการสอน
44 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
45 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
46 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
47 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
48 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
49 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
50 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
51 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
52 21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคม
53 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
54 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
55 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
56 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
57 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
58 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
59 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
60 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
61 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
62 26405 การศึกษาทางไกล
63 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
64 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
65 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
66 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
67 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ
68 70323 สุขภาพ
69 70324 อนามัยครอบครัว
70 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
71 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
72 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
73 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
74 71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
75 71411 อาหารและโภชนบำบัด
76 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
77 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
78 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
79 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
80 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
81 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
82 90201 การจัดการฟาร์ม
83 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
84 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
85 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
86 91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
87 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
88 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
89 91326 วนศาสตร์เกษตร
90 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
92 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
93 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
94 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
95 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
96 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
97 92311 การจัดการสหกรณ์เและธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
98 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
99 93257 การจัดการสุขภาพพืช
100 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
101 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
102 93353 การจัดการผลผลิตพืช
103 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ
104 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
105 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
106 93465 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
107 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
108 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
109 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
110 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
111 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
112 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
113 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
114 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
115 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
116 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
118 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
119 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
120 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
121 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
122 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
123 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
124 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
125 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
126 97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
127 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
128 97426 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
129 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
130 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
131 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
132 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
133 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
134 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
135 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
136 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
137 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1