สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบประจำภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562
รหัสชุดวิชาชื่อชุดวิชาซื้อหนังสือไม่ซื้อวัน เวลาสอบ
10103 ทักษะชีวิต 1100 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1100 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10121 อารยธรรมมนุษย์ 1100 300
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10131 สังคมมนุษย์ 1100 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 10.30-12.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1000 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 10.30-12.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก 1200 300
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1100 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1500 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1100 300
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1100 300
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ก2 สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1