ข่าวสำหรับนักศึกษา

เตรียมความพร้อม ทดสอบเสมือนจริงบนระบบการสอบออนไลน์ ก่อนสอบปลายภาค 2/64

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดทดสอบเสมือนจริงบนระบบการสอบออนไลน์ก่อนที่จะมีการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563 สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 และรุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2564

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้จำนวน 12,257 คน ทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งช่วงเวลาการทดสอบออกเป็น 5 ช่วง ช่วงละ 1 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงระบบการสอบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษาได้เลือกสอบได้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นการสอบออนไลน์หรือสนามสอบ