ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 0-3938-9430-3 โทรสาร 0-3938-9434