สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ
สอบถามชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ

โปรแกรมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถสอบถามชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงิน ดูวิธีใช้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1