สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ
สอบถามชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบระดับปริญญาตรี

โปรแกรมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถสอบถามชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงิน ดูวิธีใช้

โปรดทราบภาคการศึกษาที่ 2/2566 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือลงทะเบียนเรียนในเข้าใจก่อนการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้เลือกแผนการศึกษาและเลือกรูปแบบการสอบเรียบร้อยแล้ว

♦ Download คู่มือลงทะเบียนเรียน
♦ เลือกแผนการศึกษาและเลือกรูปแบบการสอบ

ค้นหาชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1