สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ฝ่ายจัดสอบ

ฝ่ายจัดสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการจัดทำตารางสอบ การจัดสอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้บริการจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งฝ่ายจัดสอบแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 งานดังนี้

1. งานตารางสอบ
2. งานจัดสอบในประเทศ
3. งานจัดสอบต่างประเทศ
4. งานจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1