สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชา
ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา

โปรดเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการ

นักศึกษาโปรดทราบ หากนักศึกษาเลือกลงทะเบียนแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่ง

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1