สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 3/2564
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
14 10202 การอ่านภาษาไทย
15 10203 พฤติกรรมมนุษย์
16 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
17 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
18 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
19 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
20 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22 11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
23 11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
24 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
25 12302 เศรษฐกิจไทย
26 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
27 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
28 12310 วิถีไทย
29 12311 โลกทัศน์ไทย
30 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
31 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
32 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
33 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
34 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
35 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
36 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
37 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
38 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
39 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
40 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
41 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
42 20201 พัฒนศึกษา
43 20202 วิทยาการการสอน
44 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
45 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
46 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
47 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
48 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
49 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
50 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
51 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
52 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
53 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
54 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
55 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
56 26004 การบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
57 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
58 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
59 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
60 26405 การศึกษาทางไกล
61 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
62 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
63 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
64 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
65 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
66 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
67 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
68 70323 สุขภาพเด็ก
69 70324 อนามัยครอบครัว
70 70411 อนามัยชุมชน
71 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
72 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
73 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
74 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
75 71206 การคุ้มครองพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
76 71411 อาหารและโภชนบำบัด
77 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
78 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
79 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
80 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
81 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
82 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
83 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
84 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
85 90201 การจัดการฟาร์ม
86 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
87 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
88 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
89 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
90 91201 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
91 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
92 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
93 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
94 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
95 91326 วนศาสตร์เกษตร
96 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
97 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
98 91357 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
99 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
100 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
101 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
102 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
103 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
104 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
105 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์
106 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
107 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
108 93353 การจัดการผลผลิตพืช
109 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
110 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
111 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
112 93463 การจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
113 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
114 93466 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตสัตว์
115 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
116 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
117 94330 การจัดการการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
118 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
119 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
120 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
121 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
122 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
123 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
124 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
126 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
127 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
128 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
129 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
130 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
132 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
133 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
134 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
135 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
136 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
137 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
138 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
139 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
140 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
141 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
142 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
143 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1