สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ภาค พิเศษ 2564
รายชื่อชุดวิชา
1 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
2 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
3 70323 สุขภาพเด็ก
4 70324 อนามัยครอบครัว
5 70411 อนามัยชุมชน
6 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
7 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
8 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
9 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
10 71206 การคุ้มครองพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
11 71411 อาหารและโภชนบำบัด
12 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
13 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
14 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
15 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
16 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
17 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
18 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
19 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1