สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ภาค พิเศษ 2564
รายชื่อชุดวิชา
1 90201 การจัดการฟาร์ม
2 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
5 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
6 91201 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
7 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
8 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
9 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
10 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
11 91326 วนศาสตร์เกษตร
12 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
13 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 91357 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
15 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
16 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
17 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
18 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
19 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
20 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
21 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์
22 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
23 93257 ศรัตรูพืชเบื้องต้น
24 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
25 93353 การจัดการผลผลิตพืช
26 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
27 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
28 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
29 93463 การจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
30 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
31 93466 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตสัตว์
32 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
33 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
34 94330 การจัดการการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
35 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
36 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
37 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
38 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
39 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1