สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาค พิเศษ 2564
รายชื่อชุดวิชา
1 20201 พัฒนศึกษา
2 20202 วิทยาการการสอน
3 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
5 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
6 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
7 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
8 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
9 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
10 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
11 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
12 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
13 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
14 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
15 26004 การบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ)
16 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ)
17 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
18 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
19 26405 การศึกษาทางไกล
20 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
21 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
22 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
23 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1