สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค พิเศษ 2564
รายชื่อชุดวิชา
1 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
4 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
5 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
6 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
7 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
8 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
10 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
11 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
12 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
13 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
15 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
17 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
18 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
19 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
20 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
21 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1