สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ฝ่ายรับนักศึกษา

ฝ่ายรับนักศึกษา มีขอบข่ายความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบการสมัครการ จำหน่ายระเบียบการ การรับสมัครนักศึกษาและผู้เรียนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร การตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษาและผู้เรียน การจัดทำข้อมูลและสถิติของนักศึกษาและผู้เรียนใหม่ การให้บริการนักศึกษาและผู้เรียน ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ ตลอดจนการจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดช่วงระยะเวลาการเรียนจนสำเร็จการศึกษา

ฝ่ายรับนักศึกษาได้พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยการนำการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาใหม่ และแสวงหา ช่องทางใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา สรุปในแต่ละงานได้ ดังนี้

การจำหน่ายระเบียบการ ฝ่ายรับนักศึกษาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถซื้อระเบียบการสมัครจากแหล่งใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน อาทิ สามารถซื้อ ได้จากร้านสะดวกซื้อ (ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น) ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์บริการการศึกษา ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด นอกเหนือจากการที่สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์แล้ว ฝ่ายรับนักศึกษาจัดทำระเบียบการลงใน Website ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ล่วงหน้า

การรับสมัครนักศึกษาและผู้เรียน นอกเหนือจากการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยระบบ One-Stop Service และการสมัครทางไปรษณีย์แล้ว ฝ่ายรับนักศึกษาได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาช่องทางการรับสมัครทาง Internet ทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามผลการสมัครเรียน การขึ้นทะเบียน และปัญหาที่ผู้สมัครต้องติดต่อกลับมาที่มหาวิทยาลัย สำหรับช่องทางการชำระเงิน ได้ร่วมมือกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในการเพิ่มช่องทางเลือกการชำระเงินแบบ Pay at Post นอกเหนือจากการชำระเงินทางธนาณัติ การตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษาดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องและจัดทำฐานข้อมูลสถาบัน การศึกษาและวุฒิการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ช่องทาง Website ติดต่อกับสถานศึกษาต่างประเทศ

การให้บริการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาและผู้เรียน ได้แก่ การเปลี่ยนที่อยู่ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล การย้ายสังกัดสาขาวิชา การเปลี่ยนวิชาเอก การปรับวุฒิการศึกษา การจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ บัตรสูญหาย บัตรหมดอายุ โดยนักศึกษาสามารถติดตามผลการขอทำบัตรนักศึกษาได้จากช่องทาง Website อีกด้วย

ฝ่ายรับนักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการกับ นักศึกษาและผู้เรียนจึงไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วกับนักศึกษาและผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา


สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1