สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา งานรับลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา การรักษาสถานภาพนักศึกษา การลงทะเบียนสอบซ่อม การเทียบงานรายวิชาและโอนชุดวิชา การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การออกเอกสารสำเร็จการศึกษา และเอกสารสำคัญต่าง ๆ และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งฝ่ายทะเบียนนักศึกษาแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานธุรการ
2. งานรับลงทะเบียน
3. งานทะเบียนการศึกษา
4. งานเอกสารสำคัญ
5. งานประมวลผลข้อมูลทะเบียนการศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1