สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปณิธาน


สำนักทะเบียนและวัดผล มุ่งมั่นให้บริการและพัฒนางานทะเบียนและวัดผล ในระบบทางไกลเพื่อสนองความต้อง การของนักศึกษาและผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อ ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านงานทะเบียนและวัดผล

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำทางด้านงานทะเบียนและวัดผลในระบบทางไกล
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ


1. ให้บริการและพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษาในระบบทางไกลด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว
2. ให้บริการและพัฒนางานวัดและประเมินผลนักศึกษาในระบบทางไกลอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย
3. ให้บริการวิชาการด้านวัดและประเมินผลในระบบทางไกล

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1