สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ช่องทางติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล
สำหรับนักศึกษา
ติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาได้ที่
ที่อยู่:

สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(ถ้าเป็นนักศึกษา โปรดระบุปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการติดต่อ พร้อมแจ้งชื่อ เลขประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่เพื่อติดต่อกลับให้ชัดเจน)
สำหรับการติดต่อราชการ

สำนักงานเลขานุการ
สมัครงาน ซื้อขายวัสดุสำนักงาน งานซ่อมบำรุง ฯ ติดต่อที่
โทร/Fax: 02-504-7206
email: reoffice@stou.ac.th

ที่ตั้งของสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1