สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

Download คู่มือลงทะเบียนเรียนฯระดับปริญญาตรี

คู่มือและคำชี้แจงในการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมทางด้านทะเบียนนักศึกษา เช่น ปฏิทินการศึกษา ชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ


สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1