สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การเทียบแทนชุดวิชา

การเทียบแทนชุดวิชา         
     "การเทียบแทนชุดวิชา" หมายความว่า การนำชุดวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตรเดิมที่ยกเลิกไป มาแทนชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนำมาใช้ในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมที่ยกเลิกไปนั้น ทั้งนี้ ชุดวิชาใดจะเทียบแทนกันได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
     
      เงือนไขในการโอนชุดวิชาตามมติสภาวิชาการ     
N/A
 
      การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์     
N/A

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1