สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ฉบับที่ 4

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) (ฉบับที่ 3) ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จึงกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ดังนี้

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 1 กำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ (รอบ 3) สำหรับนักศึกษาที่เลือกสอบ ณ สนามสอบไว้ แต่ประสงค์ที่จะสอบรูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกำหนดสอบในระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กันยายน 2564 และระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2564 โดยจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริงในระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2564 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ชุดวิชาและเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

ข้อ 2 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 631 แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://reg.stou.ac.th/survey/exam163 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย

นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์แล้วหากไม่ได้เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบสำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 2 กำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ที่ไม่ได้เข้าสอบและสอบไม่ผ่านในรอบ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2564 รอบ 2 ในระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 และในระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มิถุนายน 2564 และได้มีการลงทะเบียนสอบซ่อมมาแล้วเท่านั้น 
กรณีตามวรรคหนึ่งจากเดิมที่ได้ก าหนดวันสอบซ่อมในระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 สิงหาคม 2564 ให้เปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมใหม่เป็นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กันยายน 2564 และระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2564 เป็นการสอบรูปแบบออนไลน์โดยจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริงในระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2564

กรณีตามวรรคสอง ชุดวิชาและเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

ข้อ 4 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 632 แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://reg.stou.ac.th/survey/exam632 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์แล้วหากไม่ได้เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 5 กำหนดวันสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมที่ได้กำหนดวันสอบในระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 สิงหาคม 2564 ให้เปลี่ยนแปลงวันสอบใหม่เป็นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 สิงหาคม 2564 และระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการสอบออนไลน์ โดยการสอบรูปแบบออนไลน์โดยจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริงในระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 สิงหาคม 2564

ข้อ 6 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 633 แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://reg.stou.ac.th/go/02y4 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย

นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์แล้ว หากไม่ได้เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์กำหนดการสอบ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์กำหนดการสอบ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564   158316

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1