สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การเพิ่มชุดวิชา

 การเพิ่มชุดวิชา เป็นการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการชำระเงินเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน เพียงแต่นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท เนื่องจากนักศึกษาได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาแล้ว ดังนั้น ขอให้ศึกษาขั้นตอนของการเพิ่มชุดวิชา เช่น การเลือกชุดวิชา, การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ และการเลือกวิธีการชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มชุดวิชามีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังนี้     
          
            แนวปฏิบัติในการเพิ่มชุดวิชา         

         1.นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาได้เฉพาะภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เท่านั้น
         2.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 ชุดวิชา จึงสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้และเมื่อรวมกับการลงทะเบียนเรียนแล้วต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
         3.มหาวิทยาลัยไม่รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาที่ซ้ำกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และหากการเพิ่มชุดวิชาซ้ำกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขและเปลี่ยนชุดวิชาต่อไป
         4.นักศึกษาจะเพิ่มชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มชุดวิชาก่อนกำหนดระยะเวลาของการเพิ่มชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา เนื่องจากจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
         5.นักศึกษาต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการเพิ่มชุดวิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว
         6.การชำระค่าวัสดุการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก นักศึกษาต้องชำระค่าวัสดุการศึกษาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน
         7.การเพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาเลือกเสรีและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน
         8.ไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เว้นแต่เป็นการขอเพิ่มชุดวิชาเพื่อเข้าสอบในภาคทฤษฎีอย่างเดียว โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว
       9.นักศึกษาต้องดำเนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษา

      ขั้นตอนของการเพิ่มชุดวิชา     


         1.ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจำภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน 3 ชุดวิชา หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในชุดวิชาที่ซ้ำกับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว
         2.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านบริการ Pay at Post (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนในช่อง (2) เป็นหมายเลข 2 หมายถึง การเพิ่มชุดวิชา
         3.นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการชำระเงินในการเพิ่มชุดวิชาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน กล่าวคือ ชำระโดยระบบ TELEBANK (ระบบกรุงไทยเทเลแบงค์), ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธกส), ชำระผ่านบริการระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1