สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การถอนชุดวิชา

นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วและมีความจำเป็นไม่สามารถเรียนได้ สามารถถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วได้ โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังนี้     
          
            แนวปฏิบัติในการถอนชุดวิชา         

         1. ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอถอนได้จะต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มชุดวิชาไว้ในภาคการศึกษาเดียวกัน
         2. นักศึกษาไม่มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอถอน แต่จะได้รับวัสดุการศึกษาในกรณีที่มีการสั่งซื้อ
         3. ชุดวิชาที่นักศึกษาเคยขอถอนในภาคการศึกษาก่อนๆ และได้รับวัสดุการศึกษาด้วยนั้น ในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปและอยู่ในสถานภาพนักศึกษาเดียวกัน นักศึกษาไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาอีก แต่หากเป็นกรณีการถอนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต้องชำระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปด้วย
          4. การถอนชุดวิชาสามารถดำเนินการได้หลังจากทราบผลการลงทะเบียนเรียนแล้ว และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษา
       

      ขั้นตอนของการถอนชุดวิชา     


         ในการถอนชุดวิชานักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
       1.ตรวจสอบชุดวิชาที่จะขอถอนให้ถูกต้องตามหลักฐานที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานการเพิ่มชุดวิชาไว้แล้ว
       2.เขียนจดหมาย หรือแบบคำร้อง มสธ.11 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล โดยระบุกิจกรรมว่า “ถอนชุดวิชา” และกรอกรายละเอียดของชุดวิชาที่ต้องการถอน
       3.ส่งจดหมายไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล ภายในกำหนดระยะเวลาของการถอนชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา
       4.หลังจากได้รับคำร้องและถอนชุดวิชาให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งผลการถอนชุดวิชาให้นักศึกษาทราบต่อไป

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1