สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของนักศึกษา

 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษา เช่น การเปลี่ยนที่อยู่, การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล, การย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ยกเว้นการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมเหมารวมตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา จำนวน 100 บาท โดยชำระครั้งเดียวพร้อมกับการชำระค่าสมัคร และนักศึกษาสามารถขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติของท่านได้ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่     
          
            วิธีการและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษา         


        1. กรณีที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยจะเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษา จำนวน 100 บาท รวมกับค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่สมัครเป็นนักศึกษา
        2. กรณีเป็นนักศึกษาเก่าที่สมัครก่อนปีการศึกษา 2552 และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษา ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษา จำนวน 100 บาท
        3. ส่งใบคำร้องและสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ชำระผ่านบริการ Pay at Post และหลักฐานต่างๆ มาที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.222 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

      การเปลี่ยนที่อยู่     

        4. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจง (เพื่อการนำส่งไปรษณียภัณฑ์และข่าวสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัยจะได้นำจ่ายได้ถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันเอกสารถูกตีคืนกลับมายังมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่มีชื่อผู้รับตามจ่าหน้าหรือที่อยู่ไม่ชัดเจน) เสร็จแล้วดำเนินการตามข้อ 3
 
      การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล     


        5. นักศึกษาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง หากนักศึกษาต้องการให้ข้อมูลในเอกสารสำคัญและปริญญาบัตรระบุเป็นข้อมูลที่ขอแก้ไข นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องภายในภาคการศึกษาสุดท้าย มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล ให้นักศึกษากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้
                 สำเนาใบแต่งตั้งยศ
                 สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
                 สำเนาใบสมรส
                 สำเนาใบหย่า
                 อื่นๆ
        แล้วดำเนินการตามข้อ 3
 
      การย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก     

        6. นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติโดยมีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติ ตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ วิชาเอกใดที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะหรือเน้นกลุ่มวิชา ให้นักศึกษาระบุเลือกให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้
                 ใบคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ.9) ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
                 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ต้องส่งใบวุฒิการศึกษามาใหม่แม้ว่าจะใช้วุฒิการศึกษาเดิมก็ตาม)
                 ในบางสาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานในการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก ด้วย
        ดำเนินการตามข้อ 3
        นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก
                 ภาคต้น ยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มสธ.9 ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี
                 ภาคปลาย ยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มสธ.9 ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
        ผลการย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น ในระหว่างที่รอมหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ นักศึกษาจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สังกัดวิชาและวิชาเอกเดิมไปก่อนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก        มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนชุดวิชาที่มีในหลักสูตรใหม่จากสาขาวิชา/วิชาเอกเดิมไปยังสาขาวิชา/วิชาเอกใหม่ให้โดยอัตโนมัติ นักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาอีก

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1