สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในกรณีต่อไปนี้
        1. บัตรประจำตัวนักศึกษาหาย
        2. บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด
        3. เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล
        4. บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ
        5. ย้ายสังกัดสาขาวิชา     
          
            วิธีการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่         

        ให้นักศึกษาส่งเอกสารไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ ดังต่อไปนี้
        1. ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.26 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
        2. ใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่) ให้กรอกรหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล และลงลายมือชื่อพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ให้ติดรูปถ่ายที่ใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ จำนวน 1 รูป)
        3. กรณีการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหาย ต้องแนบใบแจ้งความมาด้วย
        4. เขียนรหัสนักศึกษา ชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูปถ่าย 1 รูป ด้วยตัวบรรจง ให้เรียบร้อย
(รูปถ่ายต้องเป็นภาพสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม และไม่สวมชุดครุยของสถาบันอื่น) พื้นหลังของรูปเป็นสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
        5. หลักฐานค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ที่ชำระผ่านบริการ Pay at Post จำนวน 100 บาท
        6. กรณีทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเนื่องจากย้ายสังกัดสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและกรอกรหัสนักศึกษาเดิมมาในซอง สทว.ซ.01 ที่มหาวิทยาลัย จัดส่งให้
        อนึ่ง นักศึกษาที่ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ ในช่วงระยะเวลาใกล้สอบ สำนักทะเบียนและวัดผลอาจจะทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ส่งให้นักศึกษาได้ไม่ทันวันสอบ ซึ่งนักศึกษาต้องเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปขอทำบัตรเข้าห้องสอบ ณ กองกลาง ของสนามสอบด้วย

      ข้อแนะนำกรณีไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา     

        สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา หากไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ ให้ดำเนินการดังนี้
        1. เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการสอน แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาจากเว็บไซต์ www.stou.ac.th หรือที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตที่นักศึกษาแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย
        2. หากตรวจสอบไม่พบ ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่มายังสำนักทะเบียนและวัดผล ภายในเตือนตุลาคม กรณีที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้น และภายในเดือนเมษายน กรณีที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปลาย

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1