สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

 นักศึกษาหลักสูตร 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี และ 4 ปี ทุกหลักสูตรซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา และใช้เวลาศึกษาครบสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาที่ครบกำหนดสามเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยให้กระทำได้เพียงครั้งเดียว และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จำนวน 300 บาท
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ในกรณีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต้องศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ ซึ่งทำให้จำนวนชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดเกินกว่าจำนวนที่หลักสูตรกำหนดไว้ (มากกว่า 15 ชุดวิชา) มหาวิทยาลัยจะเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาจากที่กำหนดให้อีก 1 ปีการศึกษา ภายหลังจากครบระยะเวลาสามเท่าของหลักสูตร เมื่อครบระยะเวลาที่เพิ่มแล้วยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถขอต่ออายุสภานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาที่กำลังจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาทราบ เรื่อง “การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ 3 เท่าของหลักสูตร”  ประกอบด้วยคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา มสธ.25 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) และนักศึกษาทีมีความประสงค์ขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ดังนี้     
          
            ขั้นตอนและวิธีการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา         


        1. กรอกข้อความลงในใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา มสธ.25 ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จำนวน 300 บาท ด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมกับแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อมาพร้อมใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
        3. ส่งใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายังสำนักทะเบียนและวัดผล ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนักศึกษา เรื่อง “การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาครบ 3 เท่าของหลักสูตร” กำหนดไว้
        4. หลังจากได้รับใบคำร้อง, ค่าธรรมเนียม และหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนแล้ว สำนักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา และส่งใบตอบอนุมัติการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้นักศึกษาทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่พิจารณาคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาแล้วเสร็จ

      นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้     

        1. มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลืออยู่ เฉพาะภาคการศึกษาที่กำหนดไว้ในใบอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษาเท่านั้น จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นไม่ได้
        2. กรณีนักศึกษาไม่มีชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 300 บาท ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1