พันธกิจ

รับผิดชอบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การเก็บรักษาเอกสารสำคัญ การรับฝากเก็บเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน ตลอดจนการดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. จัดเก็บรักษาเอกสารราชการที่สำคัญ
๒. บริการค้นหาเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย
๓. รับฝากเก็บหนังสือราชการที่ยังไม่ถึงเวลาทำลายของทุกหน่วยงาน
๔. ดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการของทุกหน่วยงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ภารกิจหลัก

๑. เก็บรักษาต้นฉบับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการภายนอก-ภายใน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้
๒. บันทึกข้อมูลเอกสารราชการลงบนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
๓. สืบค้นเอกสารราชการให้แก่หน่วยงาน/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๔. จัดเก็บเอกสารราชการของงานสารบรรณที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน และเอกสารที่ยังไม่ครบกำหนดทำลาย โดยจัดเป็นระบบหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิง
๕. เก็บรักษาเอกสารราชการที่ยังไม่ครบอายุการทำลายของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๖. ทำลายสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการและทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีละ ๑ ครั้ง

Facebook หน่วยเอกสารราชการ