พันธกิจ

งานประชาสัมพันธ์ มีพันธกิจหลักดังต่อไปนี้
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านสื่อต่าง ๆ (ประชาสัมพันธ์ภายนอก)
๒. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองกลางและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย (ประชาสัมพันธ์ภายใน)
๓. สร้างความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน
๔. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน ดังนี้
๑. โอนสายจากโทรศัพท์ภายนอกไปยังบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
๒. บริการส่ง FAX และโทรศัพท์ต่างประเทศ
๓. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น
๔. เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม

 

ภารกิจหลัก

๑. รับและโอนสายโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย
๒. รับและส่ง FAX ของราชการ
๓. จัดทำข่าวรายวัน (Intranet)
๔. จัดทำข่าว มสธ. ส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
๖. จัดทำแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาต่าง ๆ
๗. จัดทำไดอารี่เล็ก ใหญ่ ปฏิทินประจำปี
๘. ส่งข่าวสื่อมวลชน
๙. จัดทำจดหมายข่าวบัณฑิต
๑๐. จัดทำการ์ดเชิญงานปริญญาบัตร
๑๑. ร่วมงานวันเกิดสื่อมวลชน
๑๒. ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
๑๓. ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
๑๔. บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๑๕. จัดแถลงข่าว