พันธกิจ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตบุคลากร ทรัพย์สินราชการ จัดระเบียบการจราจร ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน

 

 

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. การออกบัตรอนุญาตรถยนต์ (สติกเกอร์)
๒. การจ่ายและรับคืนบัตรกำกับยานพาหนะ
๓. การรับฝากและให้เบิกกุญแจ
๔. การดูแลรถยนต์/จักรยานยนต์ บริเวณลานจอดรถต่างๆ
๕. การจัดพื้นที่จอดรถในกิจกรรมพิเศษ
๖. การจัดยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมพิเศษ

ภารกิจหลัก

๑. จัดวางระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. ดูแล จัดระเบียบการจอดรถบริเวณลานจอดรถในพื้นที่มหาวิทยาลัย ๑๘ แห่ง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๓. วางแผน ควบคุม กำกับดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๔. ควบคุมดูแล ป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๕. ควบคุมการออกบัตรอนุญาต (สติกเกอร์รถยนต์) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๖. จัดให้มีการเปิดเพลงชาติและเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน 
๗. ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายกุญแจทุกอาคารของมหาวิทยาลัย 
๘. ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดเวรยามรักษาการณ์ของมหาวิทยาลัย ๒๓ นาย
และยามรักษาการณ์ที่จัดจ้างจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจำนวน ๒๓ นาย รวม ๔๖ นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย และตามที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย