พันธกิจ

หน่วยประสานงาน กองกลาง มีหน้าที่ด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับแผนงาน
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ งานบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสาธารณะกุศลทั่วไป ดำเนินการจัดงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

 

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. รับ – ส่งเอกสารราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ เวียนแจ้งหนังสือ
เรื่องทั่วไปภายในกองกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
๒. ขออนุมัติติดตั้ง ยกเลิกหรือโอนโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะทั่วไป และการกุศลทั้งหมด
๔. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
๕. จัดงานพิธีการเกี่ยวกับศาสนพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 

ภารกิจหลัก

๑. รับ – ส่งเอกสารราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ เวียนแจ้งหนังสือเรื่องทั่วไปภายในกองกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
๒. ให้บริการส่วนกลางในงานพิมพ์และถ่ายสำเนาเอกสารของกองกลาง
๓. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของกิจกรรมสารบรรณและธุรการประจำทุกเดือน
๔. จัดทำรายละเอียดคำขอโอนหมวดเงินและขออนุมัติหมวดเงินเพิ่มเติม
๕. ตัดจ่ายและควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
๖. ตรวจสอบและปรับปรุงยอดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จากการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายจริงของกองคลัง
๗. รวบรวมคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ทุกกิจกรรมของกองกลางส่งกองแผนงาน เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
๘. จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ของกองกลาง
๙. เบิก –จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของกองกลาง
๑๐. ส่งซ่อม คืน จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน
๑๑. ควบคุมการลงชื่อปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดทำสถิติวันลาแจ้งกองการเจ้าหน้าที่
๑๒. ขออนุมัติติดตั้ง ยกเลิกหรือโอนโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ
๑๓. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะทั่วไป และการกุศลทั้งหมด
๑๔. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
๑๕. งานเลขานุการที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง
๑๖. ประสานงานการจองห้องประชุมของกองกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๗. จัดงานพิธีการเกี่ยวกับศาสนพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ