นายเพิ่ม อินเบ้า

ผู้อำนวยการกองกลาง

งานสารบรรณ


นางรุ่งรัศมี สุกใส
หัวหน้างานสารบรรณและหน่วยเอกสารราชการ

บุคลากรงานสารบรรณ
ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นางรุ่งรัศมี สุกใส ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

น.ส.ศรีจันทร์ มั่งรัตนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
นางสุนันท์ แสงอรุณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์)
นางตรีสุดา พันธุภัทร เผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
ปวช. (การตลาด)

หน่วยเอกสารราชการ

บุคลากรหน่วยเอกสารราชการ

ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นางรรุ่งรัศมี สุกใส ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเอกสารราชการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

นางสาววรัญญา ปึงเสียงดี พนักงานธุรการ ปวส. (การตลาด)
นายทินกร แสนหาญ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)  
นายวัชิราวิชญ์ พิมพ์ประโคน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)  

 

งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวเบญญาภา มณีคร

ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นางสาวเบญญาภา มณีคร

ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(นักประชาสัมพันธ์)

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
นายนิติ พานนาค

นักประชาสัมพันธ์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการพิมพ์)
นายกริช โลหะสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์)
นางสาวกนกพร พลับนิล นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการพิมพ์)
นายจิระศักดิ์ สุกใส ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน ปริญญาตรี (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
นางฉวีวรรณ ทัดทาน พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชีและเลขานุการ)
นางเครือวัลย์ เหมพิจิตร พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน)
ปริญญาตรี (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
นางจันทร์เพ็ญ เดชพิทักษ์ พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณรายได้)
ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)
นางสาววรรณภาพร เมตตาหมู่ พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน)
ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)
นางสาวนันทนา พวงมาลัย พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณรายได้)
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
นางสาวภาวิณี พร้อมเศรษฐกร พนักงานธุรการ ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)

งานการประชุม

 

นายอัฏฐเรข กันสิทธิ์

ตำแหน่งหัวหน้างานการประชุม

บุคลากรงานการประชุม
ชื่อ
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
นายอัฏฐเรข กันสิทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้างานการประชุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เอกการคลัง)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เอกการเงินการธนาคาร)
นางสุมาลี เรืองเกษา พนักงานสถานที่
นางสาวพรทิพย์ ชูมะโนวัฒน์ พนักงานสถานที่
นายประพาส เนียมประเสริฐ พนักงานสถานที่
นายสมหมาย เมืองโคตร พนักงานสถานที่

หน่วยประสานงาน


นางมะลิ สุขสุสร

หัวหน้าหน่วยประสานงาน

บุคลากรหน่วยประสานงาน
ชื่อ
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ

นางมะลิ สุขสุสร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2

นายวิวัฒน์ เนื่องอุทัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)

ศูนย์รักษาความปลอดภัย


นายปรินทร์เอก ภคนานา

หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย

บุคลากรศูนย์รักษาความปลอดภัย
ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายปรินทร์เอก ภคนานา หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย รบ. (การปกครอง)
นางสาวพรรณทิพา เทศยิ้ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี(วิทยาการจัดการ)
นางสาวสาริยา เกตุจำปา พนักงานธุรการ ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
นางเกศริน พลับนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายประยูร วิแสง พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญโฮม เย็นดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ ๔
นายทองธรรม เอี่ยมสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ ๔
นายอุดมทรัพย์ เลิศคอนสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร สันดร พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ ๔
นายมรกต แตงเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริ กิจเมฆ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ ๖
นายบุญรอ ภู่อุ่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยยานพาหนะ


นายศุภชัย ไกรแก้ว

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

บุคลากรหน่วยยานพาหนะ
ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายศุภชัย ไกรแก้ว ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นายชิงชัย ญาณวีรศักดิ์ นายช่างเครื่องยนต์ ปริญญาตรี
นางสาวจันทร์เพ็ญ คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี
นายสมชาย รอดขำ พนักงานขับรถยนต์ ปริญญาตรี
นายสมบูรณ์ รุ่งเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๖
นายสำราญ เกสระ พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๖
นายสมศักดิ์ รุ่งเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๗
นายสดชื่น มุกดา พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายภูวรินทร์ บุญญาพุฒิเศรษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายสมลักษณ์ ธรรมไทย พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ชะอุ่มอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ ปริญญาตรี
นายสกล หอมขจร พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ เก่งรักษา พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายมาโนช สินโสภา พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมปอง มีเดช พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๗
นายจำลอง ลำดับศรี พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพณาวรรณ จันทร์คำ พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรวัฒน์ เปลี่ยนแปลก   พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายวิโรจน์ ทองคำ พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ แดนเวียง พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายละเอียด ลือกริช พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๖
นายสมบูรณ์ มีพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว ทองศิลา พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขวัญชัย เกิดพุ่ม พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ชื่นเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายสุดชาย รอดอ่วม พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ อินทร์รองพล พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ พุ่มไสว พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๗
นายสมาน ฟุ้งพิมาย พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๗
นายสกล อมาตยกุล พนักงานขับรถยนต์ ปวช.
นายภูดิท นิธิวัฒนาอำภา พนักงานขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีที่๗
นายไพรัช เย็นอก พนักงานขับรถยนต์ ปวช.