ติดต่อหน่วยงานในกองกลาง

  • งานสารบรรณ โทร. 0 2504 7042-3
  • หน่วยเอกสารราชการ โทร. 0 2504 7082
  • งานประชุม โทร. 0 2504 7044
  • หน่วยประสานงาน โทร. 0 2504 7049
  • งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2504 7050
  • หน่วยยานพาหนะ โทร. 0 2504 7059
  • ศูนย์รักษาความปลอดภัย  โทร. 0 2504 7085-6
  • โทรสาร 0 2503 3607
  • E-mail: ct.proffice@stou.ac.th