พันธกิจ

การให้บริการยานพาหนะ ในระบบบริหารกลางรวมศูนย์การใช้ไว้ที่หน่วยยานพาหนะ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. ให้บริการใช้ยานพาหนะในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย
๒. ทำทะเบียนประวัติการใช้-การซ่อม และการบำรุงรักษายานพาหนะ
๓. ทำทะเบียน และบัญชี การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของยานพาหนะ
๔. ขอจดทะเบียนรถยนต์ ขอแผ่นป้ายยกเว้นภาษีรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
๕. บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้
๖. ดำเนินการซ่อมรถยนต์ในเบื้องต้น
๗. จัดทำประกันภัยยานพาหนะทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
๘. ประสานงานกับบริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณียานพาหนะของมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุ
๙. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

 

ภารกิจหลัก

๑. การบริการใช้ในราชการทั่วไป
๒. บริการใช้รถเพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
๓. บริการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อส่งเอกสารในราชการ โดยจัดไว้ประจำที่งานสารบรรณ
๔. จัดบริการรถในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      ๔.๑ งานสอบ
      ๔.๒ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
      ๔.๓ การจัดบริการในการอบรมเข้มและประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรี และโท
      ๔.๔ การจัดบริการรถในงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย 
๕. การบริการรถกรณีพิเศษเพื่อส่วนรวมในลักษณะสวัสดิการของข้าราชการในการรับ-ส่ง  เพื่อข้าราชการไปร่วมงานสมรส งานบวช หรืองานศพ เป็นต้น