พันธกิจ

เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมและประสานงานให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมของ สภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางให้บริการเครื่องดื่มและห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

 

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. ให้บริการการใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องประชุมพิเศษที่งานการประชุมรับผิดชอบ จำนวน ๙ ห้อง
๒. จัดซื้อวัสดุปรุงเครื่องดื่มและให้บริการทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการจัดประชุม
๓. บริการให้ค้นหา ให้ยืม เอกสารประชุมวาระการประชุม รายงานการประชุม ฯลฯ

ภารกิจหลัก

๑. เป็นหน่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. เป็นหน่วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๓. เป็นหน่วยประสานราชการของสภามหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเพื่อมอบโล่สามศร (โล่เกียรติคุณ) 
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทุกปี
๕. ให้บริการจองใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องประชุมพิเศษ
๖. จัดหาวัสดุปรุงเครื่องดื่มให้บริการสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ