สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ภาค พิเศษ 2563
รายชื่อชุดวิชา
1 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
2 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
3 70323 สุขภาพเด็ก
4 70324 อนามัยครอบครัว
5 70411 อนามัยชุมชน
6 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
7 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
8 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
9 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
10 71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
11 71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
12 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
13 71411 อาหารและโภชนบำบัด
14 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
15 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
16 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
17 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
18 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครวัและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
19 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
20 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
21 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
22 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1