สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค พิเศษ 2563
รายชื่อชุดวิชา
1 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
4 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
6 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
8 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
9 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
10 99414 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1