สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)...."สอบแล้ว รู้ผลเลย" 

ดูรายละเอียด


สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1