สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การลาพักการศึกษา

 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ต้องลาพักการศึกษา โดยการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ เอาไว้ โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการลาพักการศึกษา ดังนี้ี้     
          
            แนวปฏิบัติในการลาพักการศึกษา         

         1.นักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
         2.ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
         3.นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา
         4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษา
         5.เมื่อหมดระยะเวลาตามข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และจัดส่งหนังสือ เรื่อง “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” ให้นักศึกษาทราบ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
         อนึ่งหากนักศึกษาได้รับหนังสือ เรื่อง “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” จะทำให้มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียน การได้รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไปล่าช้ากว่าปกติและถ้าลาพักการศึกษาล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

         6.นักศึกษาที่ไม่ได้ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 ข้อ 20(5) กำหนดไว้

      ขั้นตอนของการลาพักการศึกษา     


         1.กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านบริการ Pay at Post (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) โดยระบุชนิดของการลงทะเบียนในช่อง (2) เป็นหมายเลข 5 หมายถึง การลาพักการศึกษา พร้อมทั้งระบุปีการศึกษา (ช่อง (3), ภาคการศึกษา (ช่อง (4) ที่ต้องการลาพักการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
         2.นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการชำระเงินในการลาพักการศึกษา กล่าวคือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธกส) หรือชำระผ่านบริการระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1