สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ใบคำร้องขอเข้าสอบออนไลน์

ใบคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับการสอบไล่ภาค 1/2563 กรณีบัตรแสดงตนขาดหาย ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ลงในแบบฟอร์มภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.
ก่อนกรอกแบบฟอร์มให้ท่านจัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (รูปถ่าย 2 นิ้ว ชนิด JPG หรือ PNG) ให้พร้อมเพื่อ upload รูปเข้าระบบ

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1