สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Web Contents

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่นักศึกษาต้องดำเนินการด้วนตนเองทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนอย่างรอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้นมหาวิทยาลัยจึงสามารถรับลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาได้และจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองในการได้รับเอกสารการสอน ข่าวสารข้อมูล และการได้รับบริการด้านอื่นๆ อีกด้วย
     มหาวิทยาลัยจะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาที่ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหรือลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

   
         1. นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         2. นักศึกษาเก่าจะต้องลงทะเบียนแต่ละกิจกรรมภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามปฏิทินการศึกษาประจำปี มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
         3. นักศึกษาเก่าที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
         4. สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
         5. การสั่งซื้อวัสดุการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดๆ เป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบันต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียนเรียนให้ ส่วนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจากภาคการศึกษาที่ผ่านมาในสถานภาพนักศึกษาเดียวกัน เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวใหม่ในภาคการศึกษาถัดไปไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาใหม่
         6. ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงใหม่ นักศึกษาจะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาใหม่ด้วย เนื่องจากในการสอบชุดวิชาดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงใหม่
         7. การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 3 ชุดวิชา (รวม 18 หน่วยกิต,1 ชุดวิชา เท่ากับ 6 หน่วยกิต) และ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาพิเศษ หากไม่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาใด (ภาคปกติ) จะต้องดำเนินการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วยเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ หากไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนไม่ต้องลาพักการศึกษา
         8. การเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษา แนวทางการเปิดสอน(เปิดสอนหรือไม่) และตรวจสอบวัน เวลาสอบจากตารางสอบ เพื่อไม่ให้วัน เวลาสอบ ของชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนแต่ละชุดวิชาตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าสอบได้เพียงคาบละ 1 ชุดวิชาเท่านั้น
         9. การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
               ก. เป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
               ข. เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
               ค. ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
         10. การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ สามารถลงทะเบียนได้เมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษาเท่านั้น หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาเพียง 1 - 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย) หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียนให้และจะแจ้งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงชุดวิชาลงทะเบียนใหม่แทนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป ทั้งนีั้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าที่พักและค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้เข้ารับการอบรม
         11. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นชุดวิชาอื่นๆ ไม่ได้ แต่สามารถขอถอนชุดวิชานั้นๆ ออก และเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการเข้าไปแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาของการเพิ่ม - ถอนชุดวิชาที่กำหนด


 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน


 
ขั้นที่ 1
ตรวจสอบกำหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา
ขั้นที่ 2
เลือกชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 3
คำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระในการลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 4
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนลงในแบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ขั้นที่ 5
เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ได้ที่

  1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
  2. ชำระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM
  3. ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ บริการ Pay at Post 
  4. ชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
  5. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย


สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1