กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS  | เว็บไซต์ใหม่ วิทย์-เทคโนฯ
Administrator
ยินดีต้อนรับสู่..Home Page ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับสู่..Home Page ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    

ชุดวิชาที่ออกข้อสอบอัตนัยและปรนัย

ชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย มีดังนี้

ชุดวิชา ปรนัย (ข้อ) อัตนัย (ข้อ)
 • 99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 70    2  (หน่วยที่ 5)
 • 99204 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • 60    3  (หน่วยที่ 5,8,10)
 • 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 • 91    4  (หน่วยที่ 7,10 หน่วยละ 2 ข้อ)
 • 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • 104    4  (หน่วยที่ 14,15 หน่วยละ 2 ข้อ)
 • 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • 105    3  (หน่วยที่ 5,7,15)

   
     
  กิจกรรมสอนเสริม ก2

  กำหนดการสอนเสริม ก2 ภาค 2/2566

  ชุดวิชา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุดวิชา
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 6-7 เมษายน 2567 29-30 มิถุนายน 2567
 • 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • 27-28 เมษายน 2567 1-2 มิถุนายน 2567
 • 99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 20-21 เมษายน 2567 6-7 กรกฎาคม 2567
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุดวิชา
 • 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 27-28 เมษายน 2567 8-9 มิถุนายน 2567
 • 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
 • 11-12 พฤษภาคม 2567 15-16 มิถุนายน 2567
 • 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
 • 18-19 พฤษภาคม 2567 6-7 กรกฎาคม 2567


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/

   
     
  กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

  กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาค 2/2566

  ชุดวิชา
  สถานที่ วันที่ฝึก (รายชื่อ)
 • 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่น 1 : 11-14 พ.ค.67
  จำกัดไม่เกิน 85 คน
  ฝึกออนไลน์ ทาง MS.Teams
  นักศึกษาต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
  ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกให้พร้อม
  หากนักศึกษาไม่พร้อม ให้เลือกเข้าฝึกรุ่นที่ 1
  รุ่น 2 : 15-18 มิ.ย.67

  รุ่น 3 : 13-16 ก.ค.67 (เพิ่มรอบ)
 • 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-21 พ.ค.67
 • 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่น 1 : 1-4 มิ.ย.67

  รุ่น 2 : 27-30 ก.ค.67
 • 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • * ฝึกออนไลน์ ทาง MS.Teams * 22-25 มิ.ย.67
 • 99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8-11 มิ.ย.67
 • 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 • ฝึกออนไลน์ ทาง MS.Teams รุ่น 1 : 1-2 มิ.ย. และ 8-9 มิ.ย.67
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่น 2 : 13-16 มิ.ย.67
  รุ่น 3 : 20-23 มิ.ย.67
  รุ่น 4 : 27-30 มิ.ย.67
 • 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  27-30 มิ.ย.67
 • 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  13-16 มิ.ย.67
 • 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  13-16 มิ.ย.67
 • 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  13-16 มิ.ย.67

  กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2/2566

  ชุดวิชา สถานที่ กำหนดการ
 • 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
 • ณ อาคารพิทยพัฒน์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  10-14 สิงหาคม 2567
 • 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • 99425 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการข้อมูล
 • ให้นักศึกษานำ Notebook ส่วนตัวมาด้วย
 • 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักศึกษาที่เรียน วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook ส่วนตัวมาด้วย
 • 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักศึกษาที่เรียน วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook ส่วนตัวมาด้วย


  กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาค 1/2566

  ชุดวิชา สถานที่ วันที่ฝึก (รายชื่อ)
 • 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 - 19 ธ.ค.2566
 • 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 - 13 พ.ย.2566
 • 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติ
  พร้อมทั้งเลือกรูปแบบการฝึกที่ต้องการ และส่งกลับทางกลุ่มไลน์หรือตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม

  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รุ่นที่ 1 : 28 - 30 ต.ค.2566
  ฝึกออนไลน์ ทาง MS.Teams รุ่นวันที่ 2-4 ธ.ค.2566 (เพิ่มรอบ)
  รุ่นวันที่ 9-11 ธ.ค.2566
 • 99311 สำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ฝึกออนไลน์ ทาง MS.Teams 23 - 25 ธ.ค.2566
 • 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  16 - 19 พ.ย.2566 **
 • 99420 การโปรแกรมเว็บ
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รุ่นที่ 1 : 21 - 24 ต.ค.2566
  รุ่นที่ 2 : 13 - 16 ม.ค.2567
 • 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
 • ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นพิเศษ : 11-15 ต.ค. 2566
  รุ่นที่ 1 : 13-17 ธ.ค. 2566
  รุ่นที่ 2 : 20-24 ธ.ค. 2566
  รุ่นที่ 3 : 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567
  รุ่นที่ 4 : 7-11 ก.พ. 2567
 • 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  9 - 12 พ.ย.2566
 • 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
 • ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
  สำนักพิมพ์ มสธ.
  16 - 19 พ.ย.2566

  กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2566

  ชุดวิชา สถานที่ กำหนดการ
 • 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
 • ณ อาคารพิทยพัฒน์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  11-15 กุมภาพันธ์ 2567
 • 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักศึกษาที่เรียน วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook ส่วนตัวมาด้วย
 • 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักศึกษาที่เรียน วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook ส่วนตัวมาด้วย


  เฉพาะเจ้าหน้าที่
   
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

  ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ ในแนวคิด "การป้องกันไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง" จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซน­เตอร์
   

  เรียน นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หากท่านได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและวัฒนะธรรม หรือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ โปรดแจ้งข้อมูลของท่านที่ e-mail: stoffice@stou.ac.th ข้อมูลของท่านจะเป็นคะแนนในตัวชี้วัดหนึ่งของสาขาวิชา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

   
     
  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ อันจะส่งผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ดังนี้

  1. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
  2. มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง พึ่งตนเอง
  3. มีความมุ่งมั่น ขย้นหมั่นเพียรในการเรียนด้วยความอดทน
  4. มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการเรียนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  5. มีการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  6. มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
  7. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
   
     
  การปิดหลักสูตร
   เรียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จึงขอแนะนำให้สมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.(วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555


   เรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
  สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม หากต้องการศึกษาต่อจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วที่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้


  อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือ เรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น
   
     

  TOP
  การเทียบแทนชุดวิชา
  เนื่องจากมีหลายชุดวิชาที่ได้รับการปรับปรุงหรือปิดสอน สาขาวิชาจึงขอแจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เทียบแทนกัน ดังนี้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  97401 การจัดการทางการพิมพ์ (เปิดสอนภาค 1/2550 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย) หรือ
  97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ (เปิดสอนภาค 2/2550 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ ครั้งที่ 7/2550
  วันที่ 3 พ.ค.50
  30204 องค์การและการจัดการ 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 6/2553
  วันที่ 25 มี.ค.53
  32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
  97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หรือ
  97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไรแรงกด
  97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ครั้งที่ 17/2554
  วันที่ 1 ก.ย.54
  97301 วัสดุทางการพิมพ์
  97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
  97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
  97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
  (เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม ครั้งที่ 4/2552
  วันที่ 26 ก.พ.52
  96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี และ
  96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
  (ทั้ง 2 ชุดวิชา เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและ
  การบัญชีเพื่อการจัดการ
  30202 หลักการบัญชี (เปิดสอนภาค 2/52 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย) 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ครั้งที่ 6/2553
  วันที่ 25 มี.ค.53
  96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2555
  วันที่ 31 พ.ค.55

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
  (เปิดสอนภาคต้น/2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ครั้งที่ 17/2561
  วันที่ 23 ส.ค.61
  99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  (เปิดสอนภาคต้น/2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  (เปิดสอนภาคปลาย/2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
  (เปิดสอนภาคปลาย/2565 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  99322 องค์กรดิจิทัลและการบริหารจัดการ
  (เริ่มเปิดสอนภาคปลาย/2566)

  99312 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (เปิดสอนภาคปลาย/2565 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
  (เริ่มเปิดสอนภาคปลาย/2565)

 •  
     

  TOP
  การเทียบหน่วยกิตของชุดวิชาทางคอมพิวเตอร์

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ชุดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  และชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์


   
     

  TOP
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง)

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  จึงขอประกาศให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเดิมทราบ ดังนี้

  1. ปิดการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด(96403) คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96301) คอมพิวเตอร์กับการบัญชี(96402) และคอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร(96406) ในปีการศึกษา 2554 (เปิดสอนครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา 2553 )
  2. กำหนดให้ชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96301) เทียบแทนได้กับชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96305)
  3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเดิมอาจขอเปลี่ยนมาเรียนในหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยยื่นคำขอต่อสำนักทะเบียนและวัดผล กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและสอบผ่านจนกว่าจะครบจำนวนชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ภายในระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่ของหลักสูตรเดิม

  นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชา 30202 หลักการบัญชี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ให้ลงเรียนวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ แทน

   
     

  TOP
  รายการ นานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาได้จัดรายการ "นานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ 11 สถานี ดังนี้
   
  ชื่อสถานี
  ระบบ
  ความถี่
  1.
  สวศ.กรุงเทพมหานคร (รังสิต)
  A.M.
  1467 KHz
  2.
  สวศ.ลำปาง
  A.M.
  549 KHz
  3.
  สวศ.ขอนแก่น
  A.M.
  621 KHz
  4.
  สวศ.สุราษฎร์ธานี
  A.M.
  1242 KHz
  5.
  สวศ.สงขลา
  A.M.
  558 KHz
  6.
  สวศ.นครสวรรค์
  A.M.
  936 KHz
  7.
  สวศ.กระบี่
  A.M.
  963 KHz
  8.
  สวศ.อุบลราชธานี
  A.M.
  711 KHz
  9.
  สวศ.จันทบุรี
  A.M.
  927 KHz
  10.
  สวศ.ระนอง
  F.M.
  105.75 MHz
  11.
  สวศ.แม่ฮ่องสอน
  F.M.
  102 MHz
   โดยมีกำหนดการออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน) เวลา 15:20 - 16:00 น.
   
     

  TOP
  Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ท่านใดที่ประเมินผลต่ำกว่าระดับดีลงไป กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่ e-mail: stoffice@stou.ac.th
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  น้อยที่สุด
   
   
  ติดต่อสอบถามข้อมูล
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 02 5048191 - 3     โทรสาร 02 5034932
  Email: stoffice@stou.ac.th
      ActiveUsers = 2
  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.