สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
3 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
4 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
5 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
6 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
7 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
8 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
9 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
11 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
13 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
15 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
16 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
17 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
18 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
19 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1