...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

          มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ "การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน" จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ
โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มวิทยฐานะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ สามารถโอนชุดวิชา
ที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของ มสธ. ได้

          นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่
กำลังศึกษาอยู่ขณะนั้นได้ จะทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
          มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
นั้นได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย
เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านเมื่อพร้อมจึงโอนชุดวิชาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ตามโครงสร้าง
หลักสูตร ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จในชีวิต “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และ
ประกอบอาชีพ”

          โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางการศึกษาและมุ่งมั่นกับการศึกษา
เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
         
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และการพัฒนาวิชาชีพของตน นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพ ได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนตามระบบการสอน
ทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิด สามารถขอโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรของ มสธ.
ตามโครงสร้าง
หลักสูตรปัจจุบัน เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ.
ผู้เรียนสามารถเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปพร้อมกับการประกอบอาชีพ ได้โดยไม่ต้องแยกจากชีวิต
ครอบครัว ผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ  ผู้เรียนมีอิสระในการจัดการ
เรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมของตนเองสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด “มุม มสธ.”(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ไม่จำกัดในเรื่องของเวลาเรียน
นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น ๆ และนักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสมัครเรียน โครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ในเวลาเดียวกันได้

      โครงการฯ กำหนดให้สมัครเรียนได้ครั้งละ 1- 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเมื่อสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น