...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

          มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ "การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน" จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ
โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มวิทยฐานะในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใด
จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ สามารถโอนชุดวิชา
ที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้
          นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่
กำลังศึกษาอยู่ขณะนั้นได้ จะทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
          มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลายและเพิ่มโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จในชีวิต “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
          โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางการศึกษาและมุ่งมั่นกับการศึกษา
เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตน และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
      โครงการฯ กำหนดให้สมัครเรียนได้ครั้งละ 1- 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเมื่อสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชา