สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
2 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
4 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
5 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
6 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
7 23304 โรงเรียนกับชุมชน
8 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
9 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
10 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
11 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
12 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
13 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
14 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
15 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
16 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
17 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
18 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1