สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (สอบกลางภาค)

          ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาปนาครบ 40 ปี สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางจัดการศึกษาทางไกลระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ โดยเสนอให้จัดการศึกษาทางไกลตามแผนการศึกษาดังนี้

          แผนการศึกษา ก1 จัดการศึกษารูปแบบเดิม ใช้การสอบไล่ปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้ (สอบ 15 หน่วย)

          แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคในการประเมินผลการเรียนรู้ (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน สอบกลางภาคสอบหน่วยที่ 1-7 สอบปลายภาคสอบหน่วยที่ 8-15)

          แผนการศึกษา ก3 จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

แผนการศึกษา

กิจกรรมร่วมเรียนรู้
(Blended Learning)

สอบกลางภาค

กิจกรรมร่วมเรียนรู้
(Blended Learning)

สอบ
ปลายภาค

สอบซ่อม

แผน ก1

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
(สอบหน่วยที่ 1-15)

มี
(สอบหน่วยที่ 1-15)

แผน ก2

ไม่มี

มี
(สอบหน่วยที่ 1-7)

ไม่มี

มี
(สอบหน่วยที่ 8-15)

มี
(สอบหน่วยที่ 1-15)

แผน ก3

มี

มี
(สอบหน่วยที่ 1-7)

มี

มี
(สอบหน่วยที่ 8-15)

มี
(สอบหน่วยที่ 1-15)

 

ปฏิทินการศึกษาใหม่

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคาดหวังว่าการจัดการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดให้มีการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยเริ่มทดลองการจัดการศึกษา 2 แผนการศึกษา (แผน ก1 และ แผน ก2) ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เบื้องต้นมีร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สำหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ (ผู้ที่มองไม่เห็น หรือไม่ได้ยิน ออทิสติก หรือเป็นผู้ต้องขัง) และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศถูกกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น
 2. นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ เช่น นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา ชุดวิชาแรก ลงทะเบียนชุดวิชา 10151เลือกแผน ก1 ชุดวิชาที่ 2 ลงทะเบียนชุดวิชา 10121 เลือกแผน ก2 และชุดวิชาที่ 3 ลงทะเบียนชุดวิชา 21001 เลือกแผน ก2 เป็นต้นโดยช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ชุดวิชาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตามแผนการศึกษา แผน ก2 จะเป็นชุดวิชาที่เน้นการเรียนการสอนเชิงทฤษฎี ไม่ใช่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 4. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
 5. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
 6. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ซึ่งลงทะเบียนเรียนในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
 7. กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะถูกกำหนดเป็นแผนการศึกษา ก1
 8. นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 จะต้องไปเข้าสอบกลางภาคตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการสอบกลางภาคกำหนดให้สอบหน่วยที่ 1-7 ส่วนการสอบปลายภาค (สอบไล่) สอบหน่วยที่ 8 – 15
 9. การสอบกลางภาคจัดสอบภายในวันเดียว คาบเวลาสอบกลางภาคใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาคต้น และเดือนพฤษภาคมสำหรับภาคปลาย
 10. มหาวิทยาลัยจะไม่ประกาศผลสอบกลางภาค โดยผลการสอบทั้งหมดจะประกาศพร้อมกับการสอบปลายภาค (สอบไล่) หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้เหมือนเดิม
 11. การลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษานี้ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มหรือค่าลงทะเบียนเพิ่ม
 12. การทดลองจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (เฉพาะแผนการศึกษา แผน ก1 และ ก2) จะเริ่มในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ใช้วิธีการลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนเดิม ทั้งนี้ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ มสธ.ต่อไป (www.stou.ac.th)

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562   327079

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1